HRMS Connect

Đơn giản hóa việc tích hợp hệ thống nhân sự và cung cấp một phiên bản duy nhất cho dữ liệu nhân viên

Thách thức kinh doanh:

Các công ty sử dụng theo nhiều cách khác nhau để quản lý nhiều khía cạnh nhân sự: Tuyển dụng, quản trị và thanh toán lương, thành tích, quản lý, đào tạo và quản lý học online, quản lý nhân tài.

Mỗi công việc có thể được xác định trên giải pháp tiền đề (ERP) hoặc dùng giải pháp SaaS. Hiện nay các doanh nghiệp đang đối mặt với thử thách trong việc kết nối tất cả những giải pháp này với nhau để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu nhân sự.

Giải Pháp:

HRMS Connect đơn giản hóa việc tích hợp những giải pháp nhân sự khác nhau được sử dụng bởi các doanh nghiệp và cho phép đồng bộ hóa dữ liệu nhân viên trung tâm.

Do đó, những giải pháp này cho phép các doanh nghiệp sử dụng hàng loạt các hệ thống nhân sự không đồng nhất về sản phẩm và các phân hệ không thuộc nhân sự (ERP, Quản lý nhân tài, tính lương, LDAP, tài chính) trong khi vẫn có được dư liệu đáng tin cậy và nhất quán.

HRMS Connect hoàn tất hệ thống Quản trị nhân sự mà không làm gián đoạn các hệ thống đang hoạt động. Vì thế người dùng vẫn có thể tiếp tục đăng nhập vào bất kỳ phân hệ nhân sự nào để vận hành như thường lệ (Ví dụ: nhân viên mới, thay đổi địa chỉ, đăng ký đào tạo,…)

 

More infoLogo HD_transp

 

 

 

  • Investor-Monaco
  • Investor-BPI_France
  • Investor-BPI_France
  • Investor-Monaco