Hệ thống thanh toán chi phí online

Quản Lý Thanh Toán Chi Phí Trực Tuyến HRMS là một hệ thống quản lý thanh toán chi phí, được xây dựng 100% trên kỹ thuật PeopleTools

 –  HRMS Quản Lý Thanh Toán Chi Phí Trực Tuyến được thiết kế để tối ưu hóa quy trình thanh toán chi phí bằng việc mở rộng quản lý thanh toán chi phí cho nhân viên thông quan công thông tin nhân viên. Hệ thống này cho phép các doanh nghiệp có cái nhìn cao hơn về việc sử dụng ngân sách thông qua các báo cáo nhân sự và quản lý.

– Sử dụng Quy Trình Phê Duyệt PeopleSoft, Hệ thống Thanh Toán Chi Phí Trực Tuyến HRMS đảm bảo nhân viên nhìn thấy danh sách các yêu cầu và email thanh toán chi phí một cách đồng nhất với chức năng Cổng thông tin nhân viên đang tồn tại của bạn.

– Kết nối với các chương trình phúc lợi đã tồn tại của bạn từ Phúc Lợi Căn Bản để kiểm soát tính hợp lệ của yêu cầu thanh toán chi phí.

 – Giảm các hoạt động quản lý của nhân sự bằng việc sử dụng cổng giao tiếp Hệ Thống Lương PeopleSoft để thanh toán thông qua Hệ Thống Lương PeopleSoft.