Các đối tác

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp Nhân Sự phù hợp cho công ty mình?

Hãy liên hệ với chúng tôi tại đây.

 

Oracle Fusion Applications
Payroll & HCM (SaaS)
25 PartnerOracleFusion
Oracle Taleo Cloud Service
Recruitment & Learning (SaaS)25 Partner-OracleTaleo

 

Oracle PeopleSoft
Payroll & HCM (On-premise) 25 PartnerOraclePSoft
SAP SuccessFactors
HCM (SaaS)
25 Partner-SAPSF

 

Workday
HCM (SaaS)
TalentSoft
Talent Management (SaaS) 25 PartnerTalentsoft

 

PageUp
Talent Management (SaaS)
hSenid
HCM (On-premise)
25 HSENID

 

PeoplesHR
Payroll & HCM (SaaS)
25 Peoples HR
OrangeHRM
HCM (On-premise & SaaS)

 

Adrenalin
Payroll & HCM (SaaS)
Adrenalin
Curo
Compensation (SaaS)
25 PartnerCuro

 

Dovetail Software
HR Case and Knowledge Management (SaaS)
HRBoss
HR Big Data, Reporting (SaaS) 25 Partner-HRBOSS

 

Net-Time
Time & Activity Mgt (SaaS)
Equitime
Time & Absence (On-premise) 25 PartnerEquitime

 

Human-iTech
Virtual Assessment (SaaS) 25 Partner-Humanitech
V3D Events
Virtual HR Events (SaaS)

 

Signavio
Business Process Management (SaaS) 25 Partner-Signavio

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn đối tác phù hợp với bạn.