Sự Tương Thích Trong Hệ Thống Nhân Sự

Là một đối tác được chứng nhận của một số nhà cung cấp sản phẩm tốt nhất như SAP, Oracle, Workday, TalentSoft, PageUp, Cornerstone, HRBoss chúng tôi đã hoàn thành gần 200 dự án tại hơn 40 quốc gia cho các Doanh nghiệp Cổ phần và Tư nhân.

Được trang bị các kinh nghiệm này, HRMS đã phát triển phương pháp riêng của mình trong việc quản lý dự án (RAID), phù hợp với các giải pháp Quản Lý Nhân Sự khác nhau như PeopleSoft ERP hoặc các giải pháp Saas  như TalentSoft, SuccessFactors, Taleo, Cornerstone đã chứng tỏ giá trị của mình trong việc tiết kiệm thời gian và tạo điều kiện cho người dùng quyền sở hữu các hệ thống của họ.

Tận dụng phương pháp này cách quản lý sự thay đổi trong suốt vòng đời của dự án, HRMS đảm bảo rằng các giải pháp được triển khai có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu khả năng phát triển hơn nữa, trong lúc vẫn duy trì tính trực quan và tất cả cùng hiểu.

 • int13
 • int5
 • int6
 • int14
 • int7
 • int15
 • int8
 • int16
 • int9
 • int17
 • int10
 • int18
 • int11
 • int20
 • int12
 • int21
 • cons10
 • cons16
 • cons6
 • cons8
 • int1
 • int2
 • int3
 • int4
 • cons1
 • cons3
 • int22