SAP
Là các chuyên gia nhân sự SAP, chúng tôi cung cấp cả hai phần, tư vấn nghiệp vụ cấu hình
hệ thống để đảm bảo sự thành công khi triển khai SAP.

Lợi thế kinh nghiệm trong chiến lược nhân sự quốc tế cùng với khả năng quản lý các yêu cầu của địa phương của chúng tôi, cho phép xác định các tập quán thực tiễn tốt nhất phù hợp nhất đến yêu cầu khách hàng.

Tiêu biểu chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc triển khai Nhân sự SAP và SuccessFactors.