Chính sách và chương trình

HRMS Consulting sẽ giúp bạn thiết kế những chính sách và chương trình nhân sự phù hợp với tổ chức mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cấp những tính năng để đảm bảo chúng hỗ trợ đắc lực cho tổ chức của bạn.

Đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn xây dựng những chính sách và chương trình liên quan trong những lĩnh vực sau:

Xây dựng lộ trình công danh

– Lập chiến lược nguồn lực

– Dịch chuyển nhân sự nội bộ

– Thiết lập giờ làm việc

– Lương và phúc lợi

– Đào tạo

– Lập kế hoạch sự nghiệp

– Lập kế hoạch kế thừa

– Phát triển kỹ năng lãnh đạo