Quy trình và công cụ

HRMS Consulting sẽ giúp doanh nghiệp làm hài hòa và hợp lý hóa các qui trình kinh doanh dựa trên các tập quán thực hành thông dụng nhất để đảm bảo tính chặt chẽ trong quản trị đồng thời củng cố vai trò của Nhân sự trong chiến lược kinh doanh của tổ chức.

Đội ngũ tư vấn của chúng tôi được phân công để giúp nhân sự làm hài hòa và hợp lý hóa quy trình kinh doanh với những công cụ phù hợp trong nhiều lĩnh vực nhân sự, bao gồm:

– Lộ trình nghề nghiệp

– Tuyển dụng

– Quản trị

– Thời gian

– Quản lý hiệu quả

– Đánh giá năng lực

– Đào tạo