Tư vấn chiến lược

Nhân sự, giống như bất kỳ một bộ phận nào khác trong tổ chức, nên được gắn kết với chiến lược của tổ chức và nên nhận trách nhiệm cho những chính sách chủ chốt.

HRMS Consulting sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra được nhiệm vụ chính của nhân sự từ chiến lược kinh doanh của tổ chức và xây dựng ra lộ trình nhân sự của tổ chức.

Hiểu được chiến lược trong tâm của tổ chức và chuyển nó thành nhiệm vụ chính của nhân sự

Xem lại nhiệm vụ chính của đội ngũ quản lý

Xem lại các qui trình hiện tại và danh sách mong đợi với các chuyên gia nhân sự.

Thu thập phản hồi của nhân viên

Cải tiến những chính sách nhân sự dựa trên những thông tin thu thập được

Cải tiến những chỉ tiêu KPI liên quan.

Cải tiến tổng thể các lộ trình