Về chúng tôi

HRMS Consulting là một tập đoàn quốc tế chuyên sâu về tất cả những dịch vụ Nhân Sự.

  • Tư Vấn
  • Triển khai giải pháp nhân sự
  • Hỗ trợ và thuê ngoài
  • Cải tiến

Who We Are

Chúng tôi là một trong số rất ít doanh nghiệp hoạt động toàn cầu trong lĩnh vực Nhân Sự.

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành công ty luôn được nhắc đến trong lĩnh vực tích hợp dịch vụ Nhân Sự.